سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات ادیان و مذاهب 
محقق 
1382/07/01 
 
محقق مرتبط و ویراستار 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
محقق 
1384/01/01 
 
محقق در غرب شناسی 
همکاری 
پژوهشکده فلسفه و کلام دفتر تبلیغات 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی