مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید علیرضا
نام خانوادگی:صالحی ساداتی
پست الکترونیک:salehi-az@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد